30/12/11

L'impacte social de la introducció de les TIC a l'escola

Des de fa uns anys, la societat està vivint molts
canvis. Hi trobem molts facots claus en aquests canvis de la societat, i un d'ells, que n'és molt important és Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que estan provocant canvis profuns i a un ritme molt accelerat en tots els camps de la nostra vida. A nivell mundial, les noves tecnologies han fet possible que les comunicacions tingun un abast mundial amb uns costos molt reduits. Pel que fa en el cas de l'escola s'ha vist involucrada per aquests canvis, i les noves tecnologies, en pocs anys, han passat a tenir un paper molt important en les escoles.
L'educació té un paper fonamental a jugar, com per exemple proporcionar als ciutadants del futur, una educació que els permeti afrontar els reptes que la nova societat els plantejarà.
Hi ha tres elements claus en aquest canvi, associats a un abaratment molt alt en el seu cost: els xips, la fibra òptica i la digitalització. 
La tecnologia, actualment ens permet processar, emmagatzemar, recuperar i comunicar informació en qualsevol lloc i en qualsevol moment independenment de la distància i el temps. 
Tot això implica una nova manera de treballar, de viure, d'aprendre i d'accedir a la cultura. 
Per tant, l'escola té un paper molt important de cara a tots aquesta canvis. Des de l'escola podem guiar als nostres alumnes per un camí on puguin adaptar-se a la nova societat, als nous canvis, però d'una manera prudent, sense que es trobin amb un excés d'informació que els bloqueji, els s'aturi, i no els serveixi de res tota aquesta informació si no són capaços d'organitzar-la, sintetizar-la, triar-la, en comptes d'utilitzar aquestes Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a recurs perquè els nens i nenes siguin persones autònomes, crítiques, reflexives, tinguin un ventall més àmpla de recursos, estiguin més comunicats amb el món i àmpliin les seves mirades i pensaments.
Aquests canvis a l'escola, no només han de ser a nivell d'equipaments i infraestructures, sinó, un canvi de pensament, de filosofia i de metofologia, per part dels mestres i docents de les escoles.
És un canvi complicat i dur, però s'ha de fer amb paciència, ganes i molta volutat per afrontar els nous canvis.

Treball cooperatiu UDTIC

Des de l’assignatura se’ns va demanar la realització d’un treball cooparatiu, sobre un tema relacionat amb les TIC i amb l’educació però totalment lliure d’escollir.
El meu grup, que està format per la Paula Antonell, la Sara Garcia, i jo, i primerament vam fer una pluja d’idees que és la següents:
1.- Avantatges i inconvenients de les noves tecnologies a l’escola
2.- Les TIC com a eina educativa
3.- Les pissarres digitals
4.- Formació del professorat vers les noves tecnologies
5.- Llibres de text o llibres digitals?
6.- El rol del mestre vers les noves tecnologies
7.- El comportament dels nens davant les noves tecnologies
8.- Les metodologies de treball
9.- El treball col·Laboratiu en xarxa
10.- Els blocs com a recurs didactic.

Finalment ens vam decantar pel tema dels blocs, perquè era un tema que portàvem treballant molt de temps a la universitat i voliem aprofundir en els blocs en l’àmbit educatiu. Al mateix temps era un tema que podíem veure reflectit a les nostres escoles de pràctiques i podiem fer una bona pràctica sobre aquest tema. 
Ens vam adonar, però, fent l'índex del treball, que el tema era molt teòric i que havien d'intentar buscar una part més pràctica per tal que l'exposició fos una mica més lúdica. 
Les eines que vam utilitzar per al nostre treball cooperatiu, principalment va ser el google docs, per compartir el treball que estavem fent i que les tres participants del gruo puguessim col·laborar, el prezi, per realitzar entre totes les presentacions, i un que vam crear del facebook, per tal de poder comentar els aspectes més important, opinar i dialogar abans de posar-ho al treball. Per últim, utilitzavem el gmail per enviar-nos documents o pdf que havíem trobat, relacionats amb la temàtica del nostre treball. 
Tots aquests rescursos ens han servit per poder realitzar entre les tres el treball, fent cadascuna les seves aportacions, sense la necessitat d'estar, sempre que voliem fer el treball, totes juntes.  

Treball cooperatiu

Durant les 4 últimes sessions de l'assignatura, hem realitzat exposicions en grup per tal de transmetre de la millor manera possible als nostres companys, el treball en grups reduïts, que es va encetar fa uns mesos.
Les diferents temàtiques que s’han tractat al llarg de les quatre sessions són:  els EVEA, els projectes telemàtics cooperatius, el desenvolupament de les competències cognitives, les PDI (pissarres digitals interactives), l’aplicació de les TIC a l’educació inclusiva, les TIC en el Pla d’acollida, les TIC com a recurs per aprendre una llengua, EduCAT 2.0, openOffice, i recursos XTEC, els blocs educatius i finalment l’aprenentatge de les llengües amb la pissarra digital. 
Durant aquestes sessions he pogut observar molts recursos que podrem utilitzar com a futurs mestres. El que més m’ha agradat d’aquesta experiència ha sigut el fet de que la majoria de temàtiques estaven vinculades en l’àmbit educatiu, i que hem pogut veure, o no, a les nostres escoles de pràctiques, cosa que et permet vivenciar experiències, activitats que ens han permès entendre tots aquells conceptes treballats a classe.
Durant les diferents exposicions, s’han vist diferents programes que s’havien utilitzat anteriorment a classe, com per exemple el Prezi, el google docs, Jclic, els blocs, la pissarra digital, e-encuesta.com, entre d'altres. 


Des del meu punt de vista penso que han estat unes sessions molt profitoses ja que hem aprés nou temes que nosaltres no havíem treballat a fons, a partir de l'exposició i les activitats que ens feien realitzar els nostres companys de classe. 
Per poder començar aquest treball, primer de tot, havíem de fer una pluja d'idees sobre temes que ens resultessin interessant i que pugéssim treure-hi profit, i finalment fent una selecció i triant-ne un d'ells. A partir d'aqui, pensar el marc on voliem enfocar el tema, crear l'índex i a partir de la investigació, de la cerca, de l'experiència, de la pràctica, havíem d'aprofundir en un tema que nosaltres escollissim, interioritzar-lo per tal de poder transmetre'l a la resta de la classe.

Tot i que l’exposició ens resultés més difícil de fer ja que el grup no estava molt unit, i realment ens coneixem ben poc entre nosaltres, penso que a través de la participació, de la bona actitud, de les ganes d’aprendre, i de la capacitat d’escolta dels companys de classe, ha resultat més fàcil intentar transmetre tots els coneixements que hem aprés cada grup sobre la temàtica que ens tocava exposar, i tot això ha ajudat a que el resultat d'aquestes sessions per mi fos molt positiu.

Prezi

En una de les sessions de TIC, hem treballat una nova eina que s'anomena Prezi. 

Prezi és una apilació de presentación online, i una eina narrativa, que utilitza un sol llenç en comptes de diapostives tradicionals i separadas. Els textos, las imatges, i vídeos, están organitzats de manera ordenada. Dins del programan trobem diferents utilitats que et permet que totes les presentacions s’adaptin al gust de tothom. 


Les característiques principals d’aquesta eina són les següents:
  1. -          Creació de textos instantanis.
  2. -          Plantillas predeterminades
  3. -          Pots insertar arxius multimèdia, com ara imatges, vídeos, etc.
  4. -          Tens la possibilitat de convidar a altres usuaris en la teva presetnació.
  5. -          Canvi de zooms delicats, nets i dinàmics.
  6. -          Distribució I ocupació infinita dels objectes multimèdia.


Aquí trobem un exemple de presentació amb Prezi ( sobre els blocs) on podem veure com està organitzat, i les característiques que he esmentat anteriorment. 


Personalment penso que és una eina molt interessant en molts sentits ja que el fet que permeti que sigui una presentació compartida pel número d'usuaris que volguem, ens permet crear presentacions en grup on tothom pot aportar diferents aspectes sense la necessitat d'estar físicament junts en el mateix lloc per poder fer-la. Per altra banda, el fet de tenir plantilles determinades, que s'adequen als teus gustos o a la temàtica que treballis, et permet tenir una varietat molt àmplia de presentacions diferents.

El Sharisme

El Sharisme defensa un paradigma social centrat en la creativitat i la col·laboració. Es tracta d'abandonar els prejudicis a l’hora de compartir informació i idees i aposta per la col·laboració i la suma.
El sharisme proposa un canvi d’actitud en les persones, en les organitzacions i en els governs, una reorientació dels valors que, transformarà la nostra societat en un cervell social superintel·ligent. 
abandonar els prejudicis a l’hora de compartir informació i idees i aposta per la col·laboració i la suma. 
 El sharisme coincideix amb l’expansió de tecnologies com ara el programari lliure o el web 2.0, que afavoreixen l’intercanvi d’informació: des dels blocs fins al Quora, passant pel Twitter o Facebook.
A continuació un presento un altre exemple de Sharisme, independenment dels més coneguts per tothom, com els que he citat anteriorment. 


A les sessions de classe, hem relacionat aquest concepte amb els diferents aprenentatges com són: 
- L'aprenentatge situat
- L'aprenentatge invisible
- L'aprenentatge significatiu
- Learning by doing
- Educació formal, no formal i informal
- L'aprenentatge entre iguals
- Lifelong learning
- L'aprenentatge autònom

Hem dividit la classe en diferents grups, i cada grup havia de treballar un d'aquests temes. Primer de tot, havien de crear la nostra propia definició sobre l'aprenentatge, tot compartin-ho al forum de l'assignatura.
El nostre grup, format per la Elisabeth Torras, el Sergio Rella, l'Isaac Serrano i jo mateixa, entenem l'aprenentatge com un procés psicològic que consisteix en modificar i/o ampliar els constructes previs per comprendre el món i adaptar-te o actuar-hi. 
Tot seguit, cada grup ha començat la recerca d'un tema en concret. El nostre grup ens ha tocat l'educació formal, informal i no formal i les implicacions que hi té pel que fa a les escoles i a l'ús de els TIC, i per últim ho vam presentar a la resta de la classe per tal que tothom pugués compartir-ho tot, i no ens quedessim només amb el tema que ens havia tocat aprofundir. 

UDTIC Tarda: El Pla TAC de Centre

Els nostres companys de tarda, que també realitzen aquesta optativa, ens han enviat un vídeo, a través del professor Xavier Àvila, el qual el tema principal era El Pla TAC de Centre, i de manera divertida, sintetizaven els punts més importants d'aquest Pla.
En aquest vídeo ha participat tota la classe, i creiem que els ha servit primer de tot per fer un treball en grup i d'aquesta manera coneixes més tots els companys de la classe i trebalar de manera cooperativa i organitzar-se, i per altre costat, per poder resumir tots els continguts que surten en el Pla TAC de Centre, i ajudar-nos a entendre-ho d'una manera més lúdica.

Sessió del 28 de novembre

En la primera sessió després d'estar tres setmanes consecutives de pràctiques, a la classe de TIC, vam estar comentant diferents aspectes relacionats amb les TIC i les nostres escoles de pràctiques. Per tal de fer-ho més amè, i alhora treballar en grup, vam realitzar una activitat anomenada Philips 5x5, on havíem de col·locar-nos cinc grups de cinc persones cada grup, on havíem de resoldre cinc preguntes i disposàvem de cinc minuts per resoldre-les.  
Les preguntes que havíem de resoldre estaven enfocades amb el Pla TAC dels centres, i les nostres experiències a cadascuna de les escola dels participants de cada grup. 
La primera qüestió anava enfocada al tractament de les TIC a les escoles, quin ús se'n feia d'aquestes.
A nivell general vam observar que a les escoles tenen l'assignatura d'informàtica i tracten les TIC tant com a recurs com a contingut. Un aspecte a destacar de tots els grups en general ha sigut el fet que a moltes escoles tenen pissarra digital, però se'n fa un ús moderat, s'utilitza com un recurs més, i no basen la seva metodologia amb aquest recurs. 
En el meu grup en general, vaig observar que es feia un ús de les TIC com a contingut, i només en un cas, els alumnes utilitzaven la tablet com a eina de treball.
El segon apartat que vam treballar, van ser les barreres que es troben en el centre vers les noves tecnologies. Les barreres de primer ordre, són aquelles que estan relacionades amb problemes tecnològics, és a dir, que el centre no disposi de recursos suficients com per introduir les tecnologies a l'escola d'una manera més específica, i les barreres de segon ordre són aquelles que el problema està vinculat amb el professorat del centre, és a dir, que disposen de recursos, però el professorat creu, per la seva manera de pensar i treballar, que no s'han d'utilitzar com a metodologia principal a l'escola.
En el cas del nostre grup, pel que fa a les barreres de primer ordre, ens hem adonat que moltes escoles no disposen de suficients ordinador, no tenen n ordinador per nen o bé que l'aula d'informàtica no està sempre disponible, i alhora que no es troben mestres capaços de resoldre els diferents problemes que es troben amb les tecnologies.
Pel que fa a les barreres de segon ordre, ens hem adonat que hi ha centres suficientment equipats d'ordinadors i de noves tecnologies, però que una gran part del professorat no està disposat a fer-ho servir com a eina de treball, n'hi tampoc estan formats per saber-ho fer.
Finalment hem parlat dels continguts digitals als quals té accés l'escola. S'han vist diferents casos, com per exemple la utilització de les webquest, projectes de comarca, etc.
En el cas del nostre grup, a grans trets el que les escoles més utilitzen són materials de consulta ( youtube, CD's de llibres de text...), exercicis i activitats, sobretot el Jclic, i recursos per a la creació i treball intel·lectuals ( Word, Excel, Paint, etc).
En gairebé tots els grups s'ha parlat també de blocs, ja sigui bloc de centre, o bloc d'aula i blocs dels alumnes o dels mestres.

A sigut una activitat molts interessant, perquè basant-nos amb uns aspectes concrets de les noves tecnologies, hem pogut veure a trets generals l'ús que se'n fa a les escoles, i ens ha servit per relacionar molts aspectes treballats a classe, aplicats o no a les escoles. Alhora també ha sigut una manera d'apropar-nos a la realitat per veure que és el que ens trobarem en un futur a les escoles on treballem.